Coya, filla de la lluna

El paper de l’aristocràcia femenina en el Tahuantinsuyu.

La història del Tahuantinsuyu o imperi inca, tot i haver estat objecte de nombroses investigacions, encara planteja molts interrogants que requereixen ser estudiats i un dels més destacables és el paper de la dona en la realitat sociopolítica, econòmica i religiosa d’aquesta societat. En els darrers anys els estudis històrics han fet un gran avanç en aquest sentit, incorporant noves metodologies d’estudi que han centrat el seu interès en qüestions de gènere i que han donat a la dona la veu de la qual havia estat privada tradicionalment, però són pocs els investigadors que han estudiat la dona com a subjecte actiu del Tahuantinsuyu. No obstant això, hi ha indicis que semblen indicar un cert estatus de la noblesa femenina en la realitat imperial que a dia d’avui no han estat analitzats en específicament. Hi ha dos motius que condueixen a aquesta situació. En primer lloc, l’absència de fonts primàries sobre l’incanat i la poca aparició de les dones en les fonts secundàries, escrites després de la conquesta castellana. El segon motiu, es relaciona amb la historiografia incaica que parteix d’enfocaments molt tradicionalistes sustentats en les idees positivistes dels seus inicis (a principis del segle XX). En els últims anys hi ha hagut investigadors que han proposat innovadores perspectives d’anàlisi, que suposen un gran avenç en el coneixement de determinats aspectes de l’imperi, però, fins al moment, l’estudi de la dona no ha estat un d’aquests temes revisats sota noves mirades, amb alguna excepció.
Es fa evident per tant, la necessitat d’obrir noves línies d’investigació en el camp dels estudis de gènere a l’antiga societat incaica que permetin superar els prejudicis de les fonts antigues i els de la historiografia tradicional. És per aquest motiu que aquest projecte se centra en la figura de les coyas -reines-, com a fil connector a partir del qual estudiar el paper de l’aristocràcia femenina en el Tahuantinsuyu.